Activiteiten

Naast de zondagse diensten organiseert Jozua tal van activiteiten die het gemeente-zijn ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn Bijbelstudieavonden, gebedsbijeenkomsten en evangelisatieacties. Er zijn ook veel activiteiten die specifiek voor kinderen en jongeren georganiseerd worden. Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de algemene activiteiten binnen Jozua:

In het menu links kunt u meer informatie vinden over de activiteiten voor jongeren, vrouwen,  verschillende cursussen en nog veel meer.

Bijbelstudie

images.jpg

De zondagse diensten, de kringen en de jongerenavonden richten zich onder meer op Bijbelstudie. Daarnaast zijn er Bijbelstudieavonden waar u zich verder kunt verdiepen in Gods Woord. De Bijbelstudieavonden zijn bestemd voor alle leden, maar ook gasten zijn van harte welkom. Via het secretariaat kunt u ook zelf onderwerpen aandragen.

Vanuit de Bijbel als gezaghebbend woord van God, wordt een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte behandeld. Soms bestaat het uit een serie elkaar opvolgende avonden rondom één thema. Het doel van deze avonden is om mensen zowel in geestelijke zin als ook in praktische zin te onderwijzen. De beste omschrijving van het doel is te vinden in de bijbel zelf, in 2 Timotheüs 3:16:

'Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.'

Aangeraden wordt Bijbel, pen en papier mee te nemen, zodat u uw aantekeningen op een later tijdstip nog eens kan nalezen en overdenken. Ook wordt er van elke Bijbelstudie doorgaans een geluidsopname gemaakt die u kunt bestellen of terug kunt luisteren via PrekenenStudies.                                   

Diaconie

De diaconie is er voor gemeenteleden die in financiële, materiële of andere niet-geestelijke nood zitten en hulp nodig hebben. Daarbij wordt iedere situatie afzonderlijk bekeken en het is dan ook heel moeilijk te omschrijven in welke gevallen exact de diaconie kan en zal helpen.

Een ieder die een beroep wil doen op de diaconie, moet dat zelf aangeven. Een aanvraag kunt u in principe aan elke oudste, diaken of kringleider melden, maar de aanvraag wordt altijd doorverwezen aan de diakenen. Om zoveel mogelijk geheimhouding te betrachten, is afgesproken dat zij hierover alleen onderling als diakenen verantwoording hoeven af te leggen. Dit om de privacy van gemeenteleden zoveel mogelijk te waarborgen.

Evangelisatie

Aan de opdracht "Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen" (Mattheüs 28:19) trachten we als gemeente Jozua waar mogelijk invulling te geven. Hiertoe is een werkgroep evangelisatie in het leven geroepen, die uiteenlopende activiteiten met dit doel organiseert. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van huis-aan-huisacties (meestal op creatieve wijze), speciale evangelisatiediensten en stands tijdens evenementen (zoals het Havenfestival in Alblasserdam).

Gemeentezorg

Soms zit je met iets waar je met iemand over wilt praten. Met iemand die te vertrouwen is en wat levenswijsheid heeft. Soms wil je daarvoor liever iemand benaderen die niet tot de directe omgeving behoort. De mensen van gemeentezorg staan dan hiervoor klaar. Zij kunnen natuurlijk niet altijd de problemen wegnemen, maar geven  u wel de kans uiting te geven aan uw gevoelens en gedachten en er samen voor te bidden. Na elke dienst is er ook een team beschikbaar voor degenen die verder willen praten of willen bidden. U kunt ook uw vragen naar hen mailen. Tieners en jongeren kunnen voor dergelijke gesprekken ook terecht bij de jeugd- of tienerleiding.

Kinder- en jongerenpastoraat JOZ!

JOZ! staat voor ‘jongeren onze zorg’ en is een ondersteunend orgaan binnen de gemeente waarbij het draait om de zorg voor kinderen en jongeren. Allereerst wordt er herderlijke zorg verleend aan kinderen en jongeren door hun zondagsschoolleiding, tiener- of jeugdleiding. Mocht het nodig zijn dat een kind of jongere meer intensieve begeleiding krijgt op pastoraal gebied, dan kan JOZ! hiervoor ingeschakeld worden. Binnen JOZ! wordt gewerkt volgens vastgestelde protocollen en afspraken, welke zijn goedgekeurd door de oudsten binnen de gemeente.

Hoe kan JOZ! ondersteuning bieden?
-
Door advies en hulp te geven aan kinder- en jongerenwerkers over zaken waar zij tegenaan lopen in het verlenen van pastorale of herderlijke zorg aan kinderen en jongeren binnen hun groep. Of door tijdelijk extra op te trekken met een kind of jongere als daar behoefte aan is omdat dit aangegeven is door het kind of de jongere zelf of omdat dit aangegeven is door de ouders of groepsleiders van het kind/de jongere.
- Door kinder- en jongerenwerkers te ondersteunen binnen activiteiten als bijeenkomsten over kwetsbare onderwerpen, kinder-/jongerendiensten, het verzorgen van trainingen of andere activiteiten. Ondersteuning wordt geboden als hiernaar gevraagd wordt vanuit de taakgroep of de teamleiders. Tegelijkertijd kan JOZ! ook zelf het initiatief hierin nemen en contact opnemen met de taakgroep- en teamleiders over genoemde activiteiten om daar ondersteuning in te bieden of een rol in te vervullen.  

JOZ! heeft een eigen e-mailadres; JOZ@jozua-ega.nl. Ook zijn ze bereikbaar via Whatsapp of telefonisch: 06-16470260.

Radio-uitzendingen

Samen met de kerken van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland verzorgt de gemeente Jozua bij toerbeurt live radio-uitzendingen vanuit de studio van Klokradio in Nieuw-Lekkerland.

De uitzendingen van de Samenwerkende kerken zijn te beluisteren onder de naam Kerkklokradio en zijn te ontvangen via de kabel van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland en anders via de ether via golflengte FM 107mH.

In het zondagochtendprogramma van 09:00 - 11:30 uur is, naast muziek, een eerder opgenomen dienst van de gemeente Jozua te beluisteren.

In het zondagavondprogramma van 20:00 - 22:00 uur wordt onder de naam 'Samen tot Gods eer' een verzoekprogramma uitgezonden. Vanaf 20:00 uur kan bij het Jozua-team in de studio muziek worden aangevraagd voor onder meer bemoediging, felicitatie en groet. Ook muziek op eigen verzoek is mogelijk. Muziek kan worden aangevraagd onder telefoonnummer 0184-68 24 22.

Verder verzorgt Jozua radio bij toerbeurt namens de Samenwerkende kerken op woensdagavonden (na het NOS journaal) een korte meditatie van 21:05 - 21:15 uur.

Voor vragen betreffende het radiowerk kunt u mailen naar radio@jozua-ega.nl.

                                                                                                                                         Naar boven