Gebed/bidstonden

Algemeen

Gebed is de basis van de gemeente waarop we mogen bestaan. Dit krijgt op verschillende manieren invulling, bijvoorbeeld:

  • Door uw persoonlijke gebeden thuis. Bid en dank bij voortduring en met volharding voor de gemeente;
  • Voor de dienst. Er is altijd een bidstond ter voorbereiding op de dienst, waarbij iedereen welkom is;
  • Tijdens de dienst. Er is vrijwel altijd ruimte voor gezamenlijk gebed door middel van aanbidding, dankzegging en lofprijzing;
  • Na de dienst. Er is gelegenheid voor persoonlijk gebed met iemand van de gemeentezorg;
  • Tijdens gezamenlijke gebedsavonden in het gebouw van Jozua.
  • Tijdens doopdiensten en jeugddiensten. Een groepje mensen bidt tijdens de dienst in een afzonderlijke ruimte.
  • Op de lokale bidstonden. Deze functioneren in verschillende woonplaatsen. Eénmaal per veertien dagen op de zondagavond. Meer informatie hierover vindt u hieronder bij Bidstonden op zondagavond.

Bidstonden op zondagavond

Bidstonden op verschillende locaties in verschillende plaatsen. Dat geeft eigenlijk uitstekend weer wat Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard verstaat onder een 'biddende gemeente'. Het betekent concreet dat gemeenteleden bij elkaar komen, waarbij ook andere belangstellenden welkom zijn. Het is een samenzijn als huisgezin van God, rondom de Bijbel, in gebed, dankzegging en lofprijzing onder leiding van de Heilige Geest (Geest van God). In Mattheüs 18:20 staat:

'Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik (God) in hun midden.' 

In dat geloof wordt er gebeden.

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, willen ten diepste een relatie met ons. Dat laat de Bijbel op vele plaatsen duidelijk zien. Het gebed is ons gegeven als ultiem communicatiemiddel. Hoe wonderlijk het ook is, God geeft ons door Zijn Zoon Jezus Christus, volle toegang tot Zijn troon.

Hebreeën 4:16: 'Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.'
Openbaring 5:8: 'En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.'

Het is delen van vreugde, blijdschap, dankbaarheid, verdriet, zorg en vele andere zaken die onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Samen bidden is daarom belangrijk. Je leert elkaar ook beter kennen, omdat we veel delen en in gebed (dankgebed) brengen. Gebed gaat daarom niet alleen over algemene onderwerpen, maar ook over persoonlijk onderwerpen. Dat doen we in geloof. We leren om er mee in de openheid te komen, te vertrouwen dat het bij God en bij elkaar in goede handen is. Integriteit is van groot belang en een basis voor een vertrouwelijke gebedsomgeving.

Naar boven

De bidstonden hebben een vrij karakter, wat de groep gezamenlijk en of gastheer/ vrouw die avond kan invullen.

Een doorsnee opzet van een bidstond aan huis kan bijvoorbeeld bestaan uit het volgende:

Opening en welkom heten waarbij een stukje gelezen kan worden uit de Bijbel. Daarna kan in de groep de vraag gesteld worden of er specifieke gebedsonderwerpen zijn, waarbij het gaat om een mededeling en geen gesprek over het onderwerp. De gastheer/vrouw heeft daarin ook een belangrijke en sturende bijdrage. De kern is danken en bidden. Dat kan aangevuld of afgewisseld worden met lofprijzing en aanbidding, eventueel door muziekinstrumenten begeleid. Het stimuleren van bidden wordt onder andere bereikt door korte gebeden en ruimte laten voor stiltes. We geloven dat God het hart aanziet en iedereen moet in staat worden gesteld te kunnen danken en bidden. Je kunt elkaar helpen door vooraf gebedsonderwerpen te noemen. Daardoor scherpen we onze aandacht en kan iedereen een onderwerp selecteren om voor te bidden. Op deze manier wordt een bidstond levendig. Tenslotte is het goed om als regel iemand op een van te voren bepaalde tijd de bidstond te laten afsluiten, waarbij de vorm van de afsluiting uiteraard ook vrij is om in te vullen.

De bidstonden vinden plaats op de zondagavond, in de regel eenmaal per veertien dagen, om 19:00 uur tot 20:00 uur. Het doel is om de bidstonden te beperken tot maximaal 1 uur. Koffie, thee, limonade etc., wordt voor- of achteraf geschonken. Daarmee creëren we niet alleen een huiselijk gevoel, maar het stimuleert ook nog eens in gesprek te gaan met de ander.

Bidstonden kun je ook specifiek maken door het accent te verschuiven naar bidstonden voor ernstig zieken of dankstonden voor genezing of andere zaken. Ook kun je een avond van lofprijs en aanbidding houden, door het accent te leggen op zang, muziek en getuigenissen. Echter, we denken dat de Bijbel voldoende grond geeft dat lofprijzing alleen het gebed nooit kan vervangen.

Gebed is ten diepste een uiting van onze mogelijkheid een relatie te hebben en te onderhouden met God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Vanaf Genesis, het eerste Bijbelboek, is duidelijk dat God met ons wil communiceren en wij gemaakt zijn om een relatie met onze Schepper te hebben en te onderhouden. Jezus zelf is het ultieme voorbeeld in de Bijbel door veelvuldig de stilte op te zoeken en te communiceren met Zijn Vader in de hemel. De eerste gemeenten en gelovigen leren ons in het boek Handelingen der Apostelen dat de gemeente veel samen was, eendrachtig in gebed.

Gebed is een motor voor iedere kerk en gemeente, voor iedere gelovige. Dat vraagt om een actieve houding. Aan gebed wordt kracht verleend. God wil gebeden zijn. En dat het gebed veel teweeg kan brengen weten vele christenen uit ervaring en daarom kunnen we ervan getuigen. De gemeente is het Lichaam van Christus en ieder lid is belangrijk en aan elkaar gegeven. Dit lichaam dient gevoed te worden. Woord, gebed, dankzegging en lofprijzing zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.

Wie investeert in de relatie met God door gebed, en de warmte gaat ontdekken van bidden met elkaar, gaat begrijpen dat we zeer gezegend zijn als we op deze manier samen bidden en met God communiceren.

In de agenda en op het wekelijkse mededelingenblad kunt u zien bij wie de bidstonden gehouden worden. Mail voor meer informatie naar info@jozua-ega.nl.

Naar boven