Kent u Jezus nog niet?

Er is een God die van u houdt

Wij geloven dat er meer is dat alleen de dingen die we met onze ogen kunnen zien. Er is een God die dewereldbol.jpg ontwerper is van het complete universum, en die alles heeft gemaakt. Hij is de schepper van mensen, dieren, bomen en planten. Uit de Bijbel weten we dat hij dat niet zomaar heeft gedaan, maar dat hij er een speciale bedoeling mee had. Hij heeft de mensen geschapen naar zijn evenbeeld en wilde dat de mensen uit liefde in relatie tot hem zouden leven. Gods plan met de mensen was eeuwig leven, in volledige vrede, geluk en overvloed. God heeft dat echter niet afgedwongen, maar heeft de mensen een vrije wil gegeven om zelf te kunnen kiezen. Immers, als de mens niet zelf zou kunnen kiezen, hoe oprecht zou dan zijn liefde tot God zijn?

Het probleem: de mens gaat zijn eigen weg

step2p.gifDe eerste mensen hebben hun vrije wil gebruikt om in opstand te komen tegen God. Ze wilden eigen baas zijn en God niet langer gehoorzamen. De bijbel noemt dat 'zonde'. Maar God is een heilig God, die het kwaad niet in zijn nabijheid kan verdragen. Het tragische gevolg was dus dat er scheiding kwam tussen God en mensen. En daarmee kwam ook de dood in de wereld, en ziekte en natuurrampen, en alle dingen die onze vrede en geluk kapotmaken.

Die keuze tegen God is niet iets eenmaligs geweest, maar is vanaf dat moment de hele mensheid doorgegaan. Vandaag de dag maken wij nog steeds diezelfde keuze. Het gevolg daarvan is scheiding van God. De Bijbel zegt

"Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God". (Romeinen 3:23)

Door de eeuwen heen hebben velen geprobeerd deze kloof te overbruggen... zonder succes... Hoe goed we ook proberen te leven, het is niet genoeg. Het is net als met een verspringer die over een kloof probeert te springen. Sommigen springen maar 2 of 3 meter, en de allerbeste springt misschien 9 meter. Maar als de kloof meer dan een kilometer breed is heeft dat allemaal geen enkele zin.

God oplossing: zijn Zoon, Jezus

God heeft de mensen gemaakt en wil niets liever dan dat wij weer opnieuw in zijn nabijheid zullen leven in een wederzijdse relatie van liefde. Hij weet ook dat de gevolgen van onze verkeerde keuze zo groot zijn dat van onze kant de oplossing niet kan komen. En omdat God niet alleen vol liefde is maar ook rechtvaardig, kan Hij onze zonden niet 'door de vingers zien'. De straf die het gevolg is van de zonde zal in zijn volle omvang gedragen moeten worden. Gods oplossing voor ons probleem was daarom zowel radicaal als onvoorstelbaar. De Bijbel zegt:

"Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven". (1 Tessalonicensen 5:9-10)
"God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16)

Gods zoon, Jezus, is tweeduizend jaar geleden als mens naar deze aarde gekomen en heeft een leven step3p.gifgeleid zoals God het bedoeld heeft; zonder zonde. Maar de mensen wilden hem niet en hij heeft zijn leven geofferd door zich aan een kruis te laten spijkeren; de meest gruwelijke straf die bestond. Hij is gestorven en begraven, maar na drie dagen is hij weer opgestaan uit de dood. Hij nam de volledige straf voor onze zonden op zich en overbrugde de kloof tussen God en mens. Er is maar één manier om over de kloof te komen: Jezus, de Zoon van God.

God vraagt om uw antwoord!

Het offer van onze Heer Jezus is voldoende voor alle mensen, hoe groot hun zonde ook is. Maar ook nu weer dwingt God niemand. God vraagt van u om een reactie op het offer van zijn Zoon. Er zijn twee mogelijkheden. De ene is dat u het negeert en doorgaat uw eigen leven te leiden. De bijbel zegt dat u dan voor eeuwig van God gescheiden zult zijn. De andere mogelijkheid is dat u uit liefde voor Hem uw leven aan Jezus overgeeft en volledig op Hem gaat vertrouwen. De Bijbel zegt:

"Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon" (Johannes 3:18)
"Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden." (Johannes 1:12)

Alleen door onze volledige overgave aan de Heer Jezus komen we aan Gods kant van de kloof. De Bijbel zegt (Jezus is aan het woord):

"Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij." (Openbaring 3:20)

Jezus zegt ook:

"wie bij mij komt zal ik niet wegsturen" (Johannes 6:37)

Uw antwoord heeft betekenis voor de eeuwigheid

Ieder mens heeft hier op aarde maar een beperkte tijd van gemiddeld 70-80 jaar. God wil u echter eeuwig leven geven. Dat is een leven in Zijn nabijheid, zoals Hij het bedoeld heeft en waaraan nooit meer een einde komt. Er is maar één weg hier naar toe: door hier op aarde te geloven in Jezus, Gods Zoon. God dwingt echter niemand. Wie de Heer Jezus niet wil aannemen zal niet in dat eeuwige leven komen. De bijbel zegt dat er een dag komt waarop alle doden weer levend zullen worden. Degenen die gered zijn door Jezus zullen dan voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Maar allen die Jezus tijdens hun aardse leven niet hebben willen aannemen zullen ook in de eeuwigheid niet bij God kunnen zijn. De bijbel noemt die plaats waar God niet is de eeuwige dood. Het komt er in uw aardse leven dus op aan waar u de eeuwigheid doorbrengt.

Begin een nieuw leven

In welke situatie u ook zit, vandaag kunt u een nieuw leven beginnen. De bijbel zegt

" Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered." (Romeinen 10:9)

Bid het volgende gebed als u bij God wilt horen:

"Lieve Heer Jezus,
Ik weet dat ik van God gescheiden ben door mijn eigen fouten.
Ik heb uw vergeving nodig.
Ik geloof dat u stierf voor mijn zonden.
Wilt u mijn zonden vergeven?
Ik wil me ervan afkeren.
Ik nodig U uit in mijn hart en in mijn leven.
Ik wil op U vertrouwen en U volgen als Heer en Redder.
In Jezus' naam, amen."

Wordt een leerling van Jezus

Iedere keer als iemand zich bekeert tot Jezus is dat het begin van een nieuw leven met Hem. Als je je leven hebt overgegeven aan Jezus, en je gelooft dat Hij gestorven is om jou te redden, ben je gered en zul je eeuwig leven hebben. God heeft een plan met je leven en verlangt er naar om je oude leven te veranderen zodat het steeds meer gaat lijken op hoe hij het bedoeld heeft. Daarvoor heeft Hij de bijbel gegeven om dagelijks in te lezen om te leren wie Hij is en wat zijn plan is met je leven. Hij verlangt er ook naar dat je in het gebed met Hem spreekt zodat Hij je dingen duidelijk kan maken.

Het is ten slotte wezenlijk belang dat je op zoek gaat naar andere oprechte, bijbelgetrouwe christenen die je kunnen helpen om standvastig te blijven. Zowel individuele christelijke vrienden als een bijbelgetrouwe gemeente zijn daarbij onmisbaar!

Als je de belangrijkste stap hebt genomen door Jezus in je leven te vragen, of als je over alles wat hier staat vragen hebt, nodigen we je graag uit om contact met ons op te nemen. We kunnen je dan helpen om te groeien in je persoonlijke geloof in God. Ook geven we graag een antwoord op al je vragen. Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar: info@jozua-ega.nl.