Praktische informatie

Hier vindt u informatie over de gemeente Jozua met betrekking tot praktische zaken.

Leiding

De leiding van de gemeente Jozua wordt gevormd door een oudstenraad. Daarnaast zijn er de voorgangers, Cees van Harten en Mark Waardenburg, die ook oudsten zijn.

De oudsten worden in hun taak ondersteund door diakenen. In de Bijbel (o.a. Handelingen 14:23) staat dat oudsten worden aangesteld. Ze zijn bedoeld om de gemeente te leiden, maar altijd in het oog houdend wat de Here Jezus heeft gezegd over leiderschap:

"Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn". (Mattheus 20:26). 

Het gaat dus om dienend leiderschap, vanuit de verantwoordelijkheid die God geeft en waarover Hij rekenschap vraagt (Hebreëen 13:17).

Taken

Op basis van I Petrus 2:4-5 willen we gemeente met elkaar zijn. Dus geen lidmaatschap zonder verdere betrokkenheid, maar iedereen wordt geacht zich als een levende steen in te zetten in de gemeente, voor zover dat mogelijk is en liefst naar de gaven die God gegeven heeft.

Voor alle duidelijkheid: aan mensen die geen lid zijn, worden in principe geen taken gegeven; ook niet op eigen verzoek. Als u nog niet volwassen gedoopt bent, wijzen we geen lerende taken toe.

Alle taken binnen de gemeente zijn ingedeeld in taakgroepen, waarbij een taakgroepleider (en vaak ook een assistent-taakgroepleider) is aangesteld. De (assistent)taakgroepleiders leggen verantwoording af aan de oudste die hun taakgroep als aandachtsgebied heeft.

                                                                                                                                         Naar boven

Lidmaatschap

Lidmaatschap staat open voor iedereen die Jezus Christus als persoonlijke Verlosser heeft aangenomen; dus voor hen die christen zijn. Als u lid wilt worden van de gemeente Jozua, vult u daarvoor een inschrijfformulier in via deze link. Vanaf dat moment bent u aspirant-lid.
Via het secretariaat zult u vervolgens een uitnodiging ontvangen voor de Open Kring-avonden.
Van aspirant-leden verwachten wij dat zij de vijf bijeenkomsten van de Open Kring bijwonen (of bijgewoond hebben), zodat zij op de hoogte zijn van waar de gemeente Jozua voor staat.

Nadat u de Open Kring volledig heeft gevolgd, wordt u verzocht om een huiskring te kiezen en zult u worden uitgenodigd door de desbetreffende kringleiders voor een lidmaatschapsgesprek. Na dit gesprek en met wederzijds goedvinden, kunt u dan als gemeentelid worden voorgesteld in een zondagse dienst.

Gedoopt zijn door onderdompeling is geen voorwaarde voor lidmaatschap, maar wel een Bijbelse aangelegenheid waarvan wij verwachten dat onze leden die serieus zullen overdenken en daar te zijner tijd toe zullen overgaan. Ook wordt van ieder lid gevraagd actief te zijn in de gemeente met de gaven en talenten die God hem/haar heeft gegeven en zich aan te sluiten bij een huiskring.

MissieNederland

Jozua Alblasserwaard is deelnemer (lid) van MissieNederland. MissieNederland stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan de vernieuwing, de opbouw en de eenheid van het Lichaam van Christus. Zij doet dit door christenen toe te rusten tot dienst aan God, aan de wereld en aan elkaar, waarbij MissieNederland zich richt op individuele christenen, plaatselijke gemeenten en christelijke organisaties. Voor meer informatie: www.missienederland.nl.

                                                                                                                                         Naar boven

Gedragscode leidinggevenden

Jozua is aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Dit is een platform voor leidinggevenden die functioneren binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties. Het doel van SEM is bewustwording te creëren over verschillende vormen van misbruik, zoals machts-, financieel en seksueel misbruik. Ook voorziet SEM in een meldpunt voor machts-, financieel en seksueel misbruik door leidinggevenden binnen gemeenten of christelijke organisaties die lid zijn van SEM. SEM heeft vertrouwenspersonen en een klachtencommissie voor het geval dat er sprake is van misbruik. Voor meer informatie: www.wijzijnsem.nl.

ANBI status/Giften

De Belastingdienst heeft de Evangelische Gemeente Jozua Alblasserwaard per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven uw giften aan de gemeente aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels; voor meer en actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl).

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL35 INGB 06791.69.431.

Jaarrekening 2021
Formulier publicatieplicht kerkgenootschappen 2021
Jaarrekening 2020
Formulier publicatieplicht kerkgenootschappen 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017

 

Brochures 

Hier kunt u verschillende praktische brochures downloaden, bijvoorbeeld de Wegwijzer, met alle informatie over de gemeente Jozua overzichtelijk in één boekje, of de Trouwbrochure, met handige tips en checklists voor stellen die binnen Jozua willen trouwen.

Wegwijzer 2019

Trouwbrochure

                                                                                                                                         Naar boven